Na czym polega przekształcenie spółki?

Monika Majewska 24-07-2020

Niekiedy, już w toku prowadzenia działalności gospodarczej okazuje się, że forma prawna spółki przestaje być rozwiązaniem optymalnym. W takiej sytuacji najkorzystniejszym wyjściem jest dokonanie przekształcenia spółki, czyli zmiany jej formy prawnej przy jednoczesnym zachowaniu istnienia oraz dotychczasowej tożsamości spółki. Na czym polega przekształcenie spółki i kiedy można go dokonać?

Ta sama spółka, zupełnie nowa forma prawna

Przekształcenie służy temu, aby jak najlepiej dopasować formę prawną spółki do zmieniających się przepisów prawnych lub potrzeb spółki i jej właścicieli. Forma spółki powinna być zawsze adekwatna do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oraz towarzyszących jej okoliczności. Przekształcenie daje więc możliwość dopasowania już istniejącej spółki do zmieniającej się rzeczywistości prawnej lub gospodarczej bez konieczności likwidacji istniejącego podmiotu i zakładania nowego.

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej bez konieczności zamknięcia działalności gospodarczej lub zmiany sposobu jej funkcjonowania. Przekształcenie nie jest więc związane z likwidacją już istniejącego na rynku podmiotu oraz koniecznością zawiązania nowej spółki, lecz polega na samej zmianie jej statusu prawnego. Nie wiąże się także z transferem majątku spółki. Spółka przekształcana i spółka przekształcona pozostają więc tym samym podmiotem gospodarczym.

Po przekształceniu spółki numery NIP i REGON pozostają niezmienione, a nowy podmiot kontynuuje prawa i obowiązki spółki przekształcanej - nie ma więc obowiązku ich aneksowania. Po przekształceniu istnieje także solidarna odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania powstałe przed przekształceniem. W sytuacji, kiedy zostanie podjęta decyzja o zmianie nazwy spółki, konieczne jest podawanie przez co najmniej rok od dnia przekształcenia dawnej nazwy firmy w nawiasie z dodatkiem słowa „dawniej”.

Na czym polega przekształcenie spółki?

Kiedy można zdecydować się na przekształcenie spółki?

Przekształceniu mogą zostać poddane wszystkie rodzaje spółek, zarówno te cywilne, jak i spółki handlowe. Spółki cywilne z zasady mogą zostać przekształcone w dowolną spółkę handlową, z kolei spółki handlowe mogą przekształcić się w każdą inną spółkę handlową - nie ma jednak możliwości ich przekształcenia w spółkę cywilną. Istotna jest jednak świadomość, że przekształceniu nie mogą podlegać spółki będące w likwidacji, które rozpoczęły już podział swojego majątku pomiędzy wspólników. W praktyce możliwe jest jednak przekształcenie spółek w likwidacji, które znajdują się na etapie spłaty wierzycieli.

Nie ma możliwości przekształcenia spółek będących w stanie upadłości, czyli takich, wobec których wydane zostało postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku spółek, w stosunku których wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony lub postępowanie upadłościowe umorzone z powodu niewystarczającego majątku na pokrycie jego kosztów. Przekształcenie nie może być zrealizowane ponadto w przypadku spółek akcyjnych w spółki z.o.o., których kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, co jednak nie wyklucza ich przekształcenia w spółki osobowe.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych Warszawa.